دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
4. ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه

صفحه 39-54

مهدی رضایی؛ محمد رضا نقوی؛ رضا معالی امیری؛ رحمت محمدی؛ علی اشرف جعفری؛ محمد مهدی کابلی


5. ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران

صفحه 55-70

مهدی زهراوی؛ امیر رضا تقی نژاد؛ امین افضلی فر؛ محمدرضا بی همتا؛ جواد مظفری؛ سکینه شفاءالدین


6. ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach)

صفحه 71-84

پویا جلالی؛ یوسف علی سعادت؛ حمید صادقی


8. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند

صفحه 101-118

مریم ابراهیمیان؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی؛ مهدی قیصری


10. تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

صفحه 134-152

محمد مهدی مجیدی؛ پروانه عسکری نیا؛ فاطمه امینی؛ مریم ابراهیمیان؛ آقافخر میرلوحی