دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-131 
6. بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliquosus

صفحه 67-84

حمیدرضا عیسوند؛ حسن مداح عرفی؛ رضا توکل افشاری