دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1384، صفحه 133-226 
2. مطالعه تنوع در گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مرکزی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

صفحه 133-152

سیدرضا طبائی عقدائی؛ ساسان فرهنگیان کاشانی؛ علی اشرق جعفری؛ عباس قمری زارع


5. تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp.

صفحه 177-188

حسین میرزایی‌ندوشن؛ حسن مداح عارفی؛ فرشته اسدی کرم؛ آناهیتا شریعت


6. بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله

صفحه 189-208

مهرناز ریاست؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ علی اشرق جعفری؛ لادن جوکار