دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز و زمستان 1385، صفحه 128-180 
3. بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss.

صفحه 138-147

رضا محمدی؛ مجتبی خیام نکویی؛ آقافخر میرلوحی؛ خورشید رزمجو


5. کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی

صفحه 155-162

عباس قمری زارع؛ محمد حسن عصاره؛ مه‌لقا قربانلی؛ شکوفه شهرزاد؛ بهاره الهوردی‌ممقانی


7. تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری

صفحه 170-174

میترا امام؛ شکوفه شهرزاد؛ طیبه سهیلا نراقی؛ معصومه خان حسنی؛ یحیی حمزه‌پور