دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-185 
2. تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین

صفحه 13-23

حسین میرزایی‌ندوشن (داوری)؛ میترا امام؛ سمیه اعزازی؛ سپیده کلاته جاری


4. واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی

صفحه 43-56

صدف خسروان؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمدعلی ابراهیمی


6. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند

صفحه 72-81

سید رضا طبایی عقدایی؛ فاطمه مهدی نوه ‏سی؛ محمدحسین لباسچی؛ اکبر نجفی آشتیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ علی اشرف جعفری


7. ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس

صفحه 82-96

هوشمند صفری؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی اشرف جعفری


11. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 135-137

سعید اسفندیاری؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ صادق اسفندیاری