دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-156 
4. اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس

صفحه 42-53

عاتکه توکلی نیا؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت؛ غلامرضا بخشی خانیکی


9. بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان

صفحه 102-113

فائزه حائری زاده؛ اسد معصومی اصل؛ پژمان آزادی؛ حمید رجبی معماری؛ نفیسه ابوفاضلی


11. ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.)

صفحه 123-133

احمد نوروزیان؛ مجید معصومیان؛ محمدعلی ابراهیمی


12. بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi

صفحه 134-141

سارا عمرانی صباغی؛ سید رضا طبایی-عقدایی؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


13. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

صفحه 142-155

نازنین مرادزاده؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر؛ هومن شیروانی