دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-153 
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 1-12

منصوره احمدی؛ سیّدعلی محمّد ثانوی؛ محمّد کافی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید ملک‌زاده شفارودی


6. اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان

صفحه 56-64

سید محمد شتاب بوشهری؛ حسن حاج نجاری؛ طیبه سهیلا نراقی؛ بهرام ایمانی


7. ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت

صفحه 65-76

هادی درودی؛ مسلم اکبرنیا؛ سید محسن حسینی؛ محمّد حاجیان شهری


8. باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی

صفحه 77-92

افشین حیدری؛ مراد جعفری؛ بهمن حسینی؛ مریم احساسات وطن؛ شاهین فریدوند


10. نگهداری بذر گَبر (Acacia tortilis) و چِش (Acacia nilotica) در شرایط فراسرد

صفحه 103-111

مریم جبلّی؛ محبّت علی نادری شهاب؛ علی اشرف جعفری