نمایه نویسندگان

آ

ا

 • افضلی، اورانوس اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دوگونه Melilotus officinalis و M. alba [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 128-143]

ب

 • بابایی، محمد اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دوگونه Melilotus officinalis و M. alba [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 128-143]
 • بابائی، محمد مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 113-125]

ج

د

 • دهقانی شورکی، یحیی باروری و تلاقی های درون گونه ای و بین گونه ای در جنس پسته .Pistacia sp [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 41-65]

ر

 • رضایی، محمدباقر ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 82-93]

س

 • سنگتراش، محمد حسین مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]

ش

 • شریعت، آناهیتا مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]

ط

 • طبائی عقدائی، سید رضا مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 113-125]

ع

 • عیسوند، حمید رضا بررسی اثر اسید سولفوریک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای شب خسب(Albizia juilbrissin Durazz.) و خرنوب (Ceratonia siliqua L.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 95-111]

ق

 • قمری زارع، عباس مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]

م

 • مجد، احمد ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 82-93]
 • میرزایی ندوشن، حسین مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]
 • میرزایی ندوشن، حسین ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 82-93]
 • میرزایی ندوشن، حسین کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-28]

ن

 • ندرخانی، هاجر کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-28]
 • نصیری، محسن بررسی اثر اسید سولفوریک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای شب خسب(Albizia juilbrissin Durazz.) و خرنوب (Ceratonia siliqua L.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 95-111]