نمایه نویسندگان

ا

 • ایزدپناه، معصومه بررسی تکثیر درختان بالغ راش از طریق کشت بافت [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 327-341]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • اسدی، مصطفی مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • امام، میترا تکثیر درون شیشه‌ای درخت نوش (Thuja orientalis L.) از طریق سرشاخه‌های آن [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • امام، میترا اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر تکثیر درون شیشه ای گیاه نوش (Thuja orientalis) [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 399-411]
 • ایمانی، یوسف کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]

ب

 • باباخانلو، پرویز اولین گزارش از شکستن خواب و جوانه‏ زنی بذر کزل (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 257-275]
 • بابائی، محمد ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]

ج

 • جایمند، کامکار ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • جبلی، مریم اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • جعفری، علی اشرف بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 63-103]
 • جعفری مفیدآبادی، علی در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • جعفری مفیدآبادی، علی تکثیر جنسی انبوه سکویا (Sequia sempervirance (Lamp) Endl) از طریق کشت جنین بذر بالغ [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 301-308]
 • جلیلی، عادل مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]
 • جوادی ممقانی، حمیده کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]

ح

 • حبیبی، ناهید مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 357-371]
 • حیدری شریف آباد، حسین اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • حیدری شریف آباد، حسین مقاومت به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) در مرحله جوانه‏‌زنی و رشد گیاهچه‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 17-26]
 • حیدری شریف آباد، حسین بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 63-103]
 • حسین طالب پور، امیر ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]

خ

 • خردنام، منوچهر مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 357-371]
 • خرم شکوه، مجید بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 465-479]

د

 • دهقانی شورکی، یحیی در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]

ر

 • ریاست، مهرناز بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 127-145]
 • ربیعی، مینا مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]
 • رزبان حقیقی، احمد ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • رزبان حقیقی، احمد کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • رضایی، محمد باقر ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]

س

 • سالار، نجاتعلی مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]

ش

 • شریعت، آناهیتا مقاومت به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) در مرحله جوانه‏‌زنی و رشد گیاهچه‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 17-26]
 • شریعت، آناهیتا تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 53-61]
 • شهرزاد، شکوفه تکثیر جنسی انبوه سکویا (Sequia sempervirance (Lamp) Endl) از طریق کشت جنین بذر بالغ [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 301-308]

ط

 • طبائی عقدائی، سیدرضا ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • طبری، مسعود بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]

ع

 • عبدی، نوراله بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 181-200]
 • عبدی، نوراله بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • عبدی، نوراله جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • عبدی، نوراله بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • عبدی قاضی جهانی، اکبر ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • عبدی قاضی جهانی، اکبر کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • عرب، رزا در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]
 • علیزاده، محمدعلی آزمون سلامتی بذر و بررسی کیفیت بذرهای آلوده در مقایسه با بذرهای سالم چند گونه از گیاهان مرتعی و دارویی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 147-159]
 • علیزاده، محمد علی بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]

ف

 • فتحی‌پور، محمد اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]

ق

 • قمری زارع، عباس اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • قمری زارع، عباس ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • قمری زارع، عباس مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]

ک

 • کاراپتیان، ژیرایر بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 127-145]

م

 • مجد، احمد در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 181-200]
 • مداح عارفی، حسن اولین گزارش از شکستن خواب و جوانه‏ زنی بذر کزل (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 257-275]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • مداح عارفی، حسن مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • مداح عارفی، حسن جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • میرجانی، لیلا ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • میرزایی ندوشن، حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • میرزایی ندوشن، حسین تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 53-61]
 • میرزایی ندوشن، حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • میرزایی ندوشن، حسین کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]

ن

 • نراقی، طیبه سهیلا تکثیر درون شیشه ای درخت سرخدار (Taxus baccata) از طریق کشت سرشاخه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 309-325]
 • نصیری، محسن اولین گزارش از شکستن خواب و جوانه‏ زنی بذر کزل (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 257-275]
 • نصرتی نیگجه، محمد بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 63-103]
 • نصیرزاده، عبدالرضا بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 127-145]
 • نصیرزاده، عبدالرضا مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • نصیرزاده، عبدالرضا بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 465-479]
 • نصیرزاده، عبدالرضا مطالعه برخی از ویژگیهای سیتومورفولوژی گونه های گیاهی مولد مان شکر تیغال (Echinops) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 343-356]
 • نصیرزاده، عبدالرضا مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 357-371]