نمایه نویسندگان

ا

 • اشرف جعفری، علی اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • اشرف جعفری، علی مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • اشرف جعفری، علی بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • اشرف جعفری، علی تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]
 • اشرف جعفری، علی‌ بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • اشرف جعفری، علی‌ ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • اشرق جعفری، علی بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • اشرق جعفری، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • اشرق جعفری، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • امانی، منوچهر استفاده از روش کشت جنین در شکستن خواب بذر راش Lipsky Fagus orientalis [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 257-264]

ب

 • بصیری، مهدی نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]

پ

 • پورمیدانی، عباس بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]

ت

 • توکل افشار، رضا اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]

ج

 • جبلی، مریم اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]
 • جعفری مفیدآبادی، علی استفاده از روش کشت جنین در شکستن خواب بذر راش Lipsky Fagus orientalis [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 257-264]
 • جوادی، حمیده بررسی قرابت بین گونه‏ای بر اساس ویژگیهای کاریوتیپ درگونه‏ های دیپلوئید گون (Astragalus spp.) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 17-34]

چ

 • چائی‏ چی، محمدرضا اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]

ح

 • حاج نجاری، حسن بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • حیدری شریف آباد، حسین اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]
 • حیدری شریف‌آباد، حسین مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis) [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 365-375]
 • حیدری شریف‌آباد، حسین اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]
 • حیدری‌شریف‌آباد، حسین اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • حسام زاده، محسن بررسی قرابت بین گونه‏ای بر اساس ویژگیهای کاریوتیپ درگونه‏ های دیپلوئید گون (Astragalus spp.) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 17-34]
 • حسام زاده، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • حسن‌لو، طاهره بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • حق نظری، علی بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • حمیدی، حسن بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]

خ

 • خیام نکویی، مجتبی نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • خاوری‌نژاد، رمضانعلی اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • خرم شکوه، مجید مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis) [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 365-375]

د

 • دری، محمدعلی تأثیر تنش‌ خشکی‌ بر برخی ویژگیهای‌ گیاهچه Plantago ovata Forsk. [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 131-142]

ر

 • ریاست، مهرناز شناسایی، بررسی فنولوژیکی و ارزیابی عملکرد علوفه برخی از گونه‌های یونجه یک‌ساله در استان فارس [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 234-255]
 • ریاست، مهرناز بررسی تنوع ژنتیکی شنبلیله‌های چند ساله با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره‌ای بذر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 195-202]
 • رامک، پروین اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • رحمانی، ابراهیم تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]
 • رزبان حقیقی، احمد بررسی قرابت بین گونه‏ای بر اساس ویژگیهای کاریوتیپ درگونه‏ های دیپلوئید گون (Astragalus spp.) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 17-34]
 • رضایی، محمدباقر ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • رضایی، محمدباقر بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]
 • رفیعی، مسعود اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]

س

 • سبز علیان، محمد رضا نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • سرطاوی، کهزاد بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]
 • سلیمانی، ابراهیم بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • سلیمانی، ابراهیم ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]

ش

 • شریعت، آناهیتا بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]

ص

 • صفرنژاد، عباس بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]

ض

 • ضیایی نسب، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • ضیایی نسب، مهدی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • ضیایی نسب، مهدی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]

ط

 • طبائی عقدائی، سیدرضا مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]

ع

 • عبدی، نوراله استفاده از روش تجزیه چند متغیره تطابق کانونیک، جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 393-417]
 • عسکری، حسین بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • عصاره، محمد حسن اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]
 • علیزاده، محمدعلی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی چهار توده یونجه در واکنش به دوگونه از قارچ فوزاریوم (,Fusarium oxysporum (F. solani در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 67-82]

ف

 • فتحی‌پور، محمد اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]
 • فرهنگیان، ساسان مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • فهیمی، حمید بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]

ق

 • قاسم زاده‌ دقیق، علی اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • قمری زارع، عباس اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • قمری زارع، عباس اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]

ک

 • کاظمی‌تبار، سیدکمال بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • کریمی، قادر اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]

م

 • محمدی، رضا نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • مداح عارفی، حسن استفاده از روش تجزیه چند متغیره تطابق کانونیک، جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 393-417]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • مداح عارفی، حسن ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • مرادی، پرویز بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • میرزایی‌ ندوشن، حسین بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]
 • میرلوحی، آقا فخر نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • ملکی فراهانی، سعیده اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]

ن

 • نراقی، طیبه سهیلا تکثیر درون شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata) از طریق کشت جنین‌های جنسی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 335-344]
 • نصیری، محسن بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • نصیرزاده، عبدالرضا مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis) [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 365-375]
 • نصیرزاده، عبدالرضا شناسایی، بررسی فنولوژیکی و ارزیابی عملکرد علوفه برخی از گونه‌های یونجه یک‌ساله در استان فارس [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 234-255]
 • نصیرزاده، عبدالرضا بررسی تنوع ژنتیکی شنبلیله‌های چند ساله با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره‌ای بذر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 195-202]
 • نوری‌نیا، عباسعلی‌ تأثیر تنش‌ خشکی‌ بر برخی ویژگیهای‌ گیاهچه Plantago ovata Forsk. [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 131-142]

ه

 • هدایتی، پویا تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]