مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یونجه یکساله یکی از مهمترین گیاهان علوفه­ای جهان به شمار می­رود و به لحاظ تولید و کیفیت علوفه مناسب، تثبیت نیتروژن، کاهش فرسایش خاک از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. در این تحقیق اثر شرایط دیم بر روی کیفیت علوفه پنج گونه به نام­های M. rigidula, M. turbinate, M. radiata  M. minima, و M. orbicularis در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط دیم  در بین گونه‏های یونجه یکساله‏ برای صفات میزان آب نسبی برگ، تعداد ساقه و وزن خشک در سطح 1% اختلاف معنی‏‏دار وجود داشت. به عبارت دیگر برای این صفات تنوع معنی‏دار در بین گونه­ها تحت شرایط دیم وجود دارد. همچنین برای صفات طول دوره فیزیولوژیک رشد، نسبت برگ به ساقه، کلروفیل فلورسنس، در سطح 5% اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. اما در مورد صفات ارتفاع بوته، اختلاف معنی‏داری مشاهده نگردید.  از نظر عملکرد، گونه‏های M. rigidula ,M .turbinate, M .radiata و  M. orbicularis به ترتیب با، 1451 ، 1667، 1681 و 1451کیلوگرم در هکتار در گروه  اول قرار گرفتند، و تنها گونه M. minima با 1195 کیلوگرم در هکتار در گروه  دوم قرار گرفت. به عبارت دیگر با توجه به نتایج، تحت شرایط دیم تنها گونه M. minima عملکرد ضعیفی داشت و دیگر گونه‏ها عملکرد تقریبا مشابهی داشتند. بطور کلی گونه M. rigidula  از نظر تمامی صفات مورد اندازه­گیری به استثناء صفت تعداد ساقه گروه اول را به خود اختصاص داده است و در منطقه از عملکرد و استقرار خوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها