کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-27

سعید دوازده امامی؛ محمدعلی علیزاده؛ صادق جلالی؛ حسین زینلی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 72-81

سید رضا طبایی عقدایی؛ فاطمه مهدی نوه ‏سی؛ محمدحسین لباسچی؛ اکبر نجفی آشتیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ علی اشرف جعفری


3. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-263

کیوان بهمنی؛ علی ایزدی دربندی؛ اعظم اکبری


7. بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 167-180

لیلی صفایی؛ حسین زینلی؛ داوود افیونی


8. مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 285-294

صادق اسفندیاری؛ علی مراد حسن لی؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری


9. استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 273-284

علی اکبر ایمانی؛ علی اشرف جعفری؛ رجب چوگان؛ علی اصغری؛ فرخ درویش


10. تجزیه ژنتیکی عملکرد و کیفیت علوفه در والدین و خانواده‌های ناتنیFestuca arundinacea

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 99-124

علی اشرق جعفری؛ شاهرخ جاورسینه


11. ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان از نظر عملکرد گل

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 99-111

سید رضا طبائی عقدائی؛ محمد باقر رضایی


12. مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 117-136

حسین حیدری شریف آباد؛ مرتضی اکبرزاده؛ ناصر انصاری؛ محمود یوسفی؛ قاسم نبئی؛ کریم باقرزاده؛ قاسم ابرسجی


13. ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 125-157

علی اشرف جعفری؛ حسن مداح عارفی؛ نوراله عبدی