کلیدواژه‌ها = موتاسیون
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 181-198

مرضیه بقایی نیا؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی