کلیدواژه‌ها = رازیانه
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 212-231

محسن فرشادفر؛ نازنین مرادزاده؛ عزت اله فرشادفر؛ هومن شیروانی


2. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-263

کیوان بهمنی؛ علی ایزدی دربندی؛ اعظم اکبری


4. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-155

نازنین مرادزاده؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر؛ هومن شیروانی


5. بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 167-180

لیلی صفایی؛ حسین زینلی؛ داوود افیونی


6. مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 117-125

لیلی صفایی؛ حسین زینلی؛ زهرا جابرالانصار


7. بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 125-140

عباس صفر نژاد؛ حسن حمیدی