کلیدواژه‌ها = فسکیوی بلند
تعداد مقالات: 6
2. روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-131

فاطمه امینی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمد‌مهدی مجیدی؛ فهیمه امینی؛ حمیدرضا دستجرد


3. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-118

مریم ابراهیمیان؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی؛ مهدی قیصری


4. تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 134-152

محمد مهدی مجیدی؛ پروانه عسکری نیا؛ فاطمه امینی؛ مریم ابراهیمیان؛ آقافخر میرلوحی


5. ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 249-266

مرضیه شاه نظری؛ براتعلی سیاسر؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ رضا محمدی


6. تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت‌پذیری برخی صفات کمی در ژنوتیپ‌های انتخابی فسکیوی بلند

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 254-272

رضا محمدی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ آقافخر میرلوحی