کلیدواژه‌ها = کالوس
تعداد مقالات: 13
1. بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 120-131

مریم اله دو؛ منصور امیدی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علیرضا عباسی؛ براتعلی فاخری


2. ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-31

حسین هنری؛ سید مسیح اعتماد ایوبی؛ فرانک اسماعیلی؛ مسعود عبدالهی


3. انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 289-301

عباس صفرنژاد؛ مریم شورورزی؛ مرضیه دلیر


4. باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

عباس صفرنژاد؛ هادی درودی


6. تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-173

سارا خسروی‌نیا؛ سید مهدی زیارت‌نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سید حسن مرعشی


7. تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 304-313

سعیده قدیری سردرود؛ عبّاس قمری‌زارع؛ محمدحسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


8. توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-37

حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ هاشم کنشلو؛ محمد یوسف آچاک


9. بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان

دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1386، صفحه 231-242

شهاب سادات؛ محمد حسن عصاره؛ علی جعفری‌مفید‌آبادی؛ سیدرضا طبائی‌عقدایی؛ عباس قمری زارع


10. بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-9

حلیمه حسن پور؛ فرانسواز برنارد؛ حسین شاکر


12. بررسی جنین زایی بدنی در برخی از گونه های اکالیپتوس

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 11-32

محمدحسن عصاره


13. انواع کالوس و باززایی گیاه از آنها در گونه های جو (.Hordum sp)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 17-35

سید رضا طبایی عقدایی