کلیدواژه‌ها = انتقال‌پذیری
تعداد مقالات: 1
1. بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-163

سیاره ایرانی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمد مهدی مجیدی؛ مجید طالبی