نویسنده = الهام پناهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 214-226

علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ الهام پناهی؛ علی اکبر ایمانی