نویسنده = حمیدرضا محمددوست چمن آباد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 214-226

علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ الهام پناهی؛ علی اکبر ایمانی


2. بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 143-153

علی اصغری؛ علی اشرف جعفری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد