نویسنده = آناهیتا شریعت
تعداد مقالات: 17
1. تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 232-246

آناهیتا شریعت؛ قاسم کریم زاده؛ محمد حسن عصاره؛ جواد هادیان


2. تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-71

احمد حسینی؛ محمد متینی زاده؛ آناهیتا شریعت


3. اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 42-53

عاتکه توکلی نیا؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت؛ غلامرضا بخشی خانیکی


4. ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 134-144

طیبه سهیلا نراقی؛ میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ غلامرضا دمی زاده؛ آناهیتا شریعت


5. مطالعه ویژگیهای کاریوتیپی جمعیتهایی از گونه گیاهی سبد Stipagrostis pennata با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 14، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 194-201

علی قربان آزاد؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ آناهیتا شریعت


6. تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 38-46

آناهیتا شریعت؛ محمد حسن عصاره


7. بررسی همبستگی‌های کاریوتیپی به منظور سنجش قرابت ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه Stipagrostis pennata

دوره 13، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 361-372

علی قربان آزاد؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ آناهیتا شریعت


8. مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 13، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 385-400

محمد حسن عصاره؛ آناهیتا شریعت


9. تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp.

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1384، صفحه 177-188

حسین میرزایی‌ندوشن؛ حسن مداح عارفی؛ فرشته اسدی کرم؛ آناهیتا شریعت


10. بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 51-66

حسین میرزایی‌ ندوشن؛ آناهیتا شریعت؛ محمدباقر رضایی؛ کهزاد سرطاوی


11. مقاومت به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) در مرحله جوانه‏‌زنی و رشد گیاهچه‏

دوره 11، شماره 1، بهار 1382، صفحه 17-26

آناهیتا شریعت؛ حسین حیدری شریف آباد


12. تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.)

دوره 11، شماره 1، بهار 1382، صفحه 53-61

حسین میرزایی ندوشن؛ آناهیتا شریعت


13. مطالعه کاریوتیپی گونه‏هایی از جنس Stipagrostis

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 25-38

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ امیر مداح


14. بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-23

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمد حسین سنگتراش


15. ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp)

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 99-117

حسین میرزایی ندوشن؛ آناهیتا شریعت؛ فرشته اسدی کرم


16. بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 81-97

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمدحسین سنگتراش


17. مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 68-80

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمد حسین سنگتراش