نویسنده = محمدحسن عصاره
تعداد مقالات: 4
1. اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 42-53

عاتکه توکلی نیا؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت؛ غلامرضا بخشی خانیکی


2. بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-224

منصوره صداقتی؛ میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ محمدحسن عصاره؛ خدیجه کیارستمی


4. تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 304-313

سعیده قدیری سردرود؛ عبّاس قمری‌زارع؛ محمدحسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی