نویسنده = غلامرضا بخشی خانیکی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-33

بهروز پورداد؛ عبّاس صفرنژاد؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


2. بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina)

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 174-182

فرشته اسدی‌کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ فاطمه سردابی


3. تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 304-313

سعیده قدیری سردرود؛ عبّاس قمری‌زارع؛ محمدحسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


4. بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا Salsola abarghuensis) (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana,

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 267-279

اصغر مصلح آرانی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ نجمه نعمتی؛ مهدی سلطانی


5. تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 154-164

فرشته اسدی کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


6. ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 74-82

شکوفه ناصر؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


7. مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-132

غلامرضا بخشی خانیکی؛ مه لقا آقاجعفری؛ بهروز شاهسون بهبودی


8. توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-37

حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ هاشم کنشلو؛ محمد یوسف آچاک