نویسنده = هوشمند صفری
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 358-371

حدیث السادات مدائنی؛ علی اشرف جعفری؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


2. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-137

سعید اسفندیاری؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ صادق اسفندیاری


3. ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 82-96

هوشمند صفری؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی اشرف جعفری


4. ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 315-328

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


5. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


6. بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.)

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 27-36

هوشمند صفری؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ نسرین جلیلیان؛ مهدی ضیائی نسب