نویسنده = امیر مرادی سراب شلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 56-67

امین ابراهیمی؛ محمد‌رضا نقوی؛ منیژه سبکدست؛ امیر مرادی سراب شلی؛ کمال قدردان