نویسنده = محمد مهدی مجیدی
تعداد مقالات: 8
1. بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-163

سیاره ایرانی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمد مهدی مجیدی؛ مجید طالبی


4. تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 343-353

عباس نوروزی؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمدرضا سبزعلیان


5. بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-102

امین ویسی پور؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقا فخر میرلوحی


6. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-118

مریم ابراهیمیان؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی؛ مهدی قیصری


7. تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 181-198

مرضیه بقایی نیا؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی


8. اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 256-269

محمد مهدی مجیدی؛ محمدرضا جزایری؛ قاسم محمدی نژاد