نویسنده = علی محمد لطیفی
تعداد مقالات: 1
1. خاموشی سیستمیک ژن کدکننده آنزیم تبائین -6- اُ- دمتیلاز در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.) با استفاده از فن خاموشی ژن با القا ویروس

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-11

شوکت عالی پور امرایی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ علی محمد لطیفی